'Spelen en ontdekkend leren'

Schoolgids

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uren toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. De overheid verplicht daarom basisscholen een schoolgids te maken. Deze schoolgids moet de ouders een indruk geven hoe er op de school wordt gedacht en gewerkt. De schoolgids is opgesteld in nauw overleg met team en Medezeggenschapsraad en de inhoud wordt jaarlijks bijgesteld en vastgesteld. We willen in deze gids duidelijk maken wat wij belangrijk vinden in het onderwijs dat we aan onze leerlingen geven. Deze gids geeft u een indruk van wat u van ons kunt verwachten en wat onze school voor de ontwikkeling van uw kind kan betekenen. We hopen dat u er die informatie in vindt, die u zoekt. Mocht u nadere toelichting willen, dan zijn wij uiteraard graag bereid deze te geven.

Schoolgids 2023-2024 Vuursteen

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp) 

Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)  biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp.

Wanneer er vermoedens of zorgen zijn over huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de school verplicht om de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Mocht u vragen hebben over de meldcode, dan kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk.

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk

De school Maatschappelijk werker is Helenni Tsirakos.  U heeft haar vast al eens gezien want ze is om de week op woensdag of vrijdagmorgen aanwezig. U kunt binnenlopen, bellen of mailen.     

Contact gegevens SMW      

Helenni Tsirakos

Functie: schoolmaatschappelijk werk Westerveld
Werkdagen: Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Mail : h.tsirakos@welzijnmw.nl Tel : 0622389003

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het Schoolmaatschappelijk Werk bereikbaar via:

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44

 

Tevredenheid ouders

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5 (gegevens 2017). Onze school scoort daarboven met een gemiddelde van 7.8. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee ‘goed’.

Leerplicht

Vanaf de eerste schooldag van de maand na zijn vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. De leerplicht duurt 12 jaar. In deze 12 jaar dient het kind op 5 dagen per week onderwijs te volgen. Vijfjarige kinderen mogen per week maximaal 5 uren lestijd per week verzuimen. Dit echter alleen om overbelasting van het kind te voorkomen. Kinderen worden toegelaten vanaf hun vierde verjaardag.
Om u te helpen bij het kiezen van een bij u en uw kind passende basisschool kunt u de schoolgids van de school aanvragen. Ook krijgt u, in de loop van het derde levensjaar van uw kind, een informatiebrochure toegestuurd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin u wegwijs wordt gemaakt in het basisonderwijs. Nadat u uw keuze voor een school heeft bepaald moet u uw kind aanmelden bij de school. Klik hier om naar de aanmeldprocedure te gaan.

Voorkoming en bestrijding lesuitval

Het schoolbestuur streeft naar een actuele lijst van vervangers. Onze school streeft naar vaste invalleerkrachten. Wanneer geen vervanging wordt gevonden wordt getracht de organisatie intern te regelen. Groepen kunnen dan opgesplitst worden.
Naast het belang van de leerlingen is het tevens een taak van de directie het welzijn van de leerkrachten te bewaken. Hier kan een preventieve werking vanuit gaan ter voorkoming van lesuitval.

Voorkoming en bestrijding schoolverzuim

De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag kan echter op verzoek van ouders een leerling vrijstelling verlenen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de directie van de school.