'Samenwerken aan ontwikkeling'

MR, OR, LR

Medezeggenschapsraad (MR)

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder/verzorger betrokken bent bij het schoolgebeuren. Door openheid vanuit school hopen wij die betrokkenheid te stimuleren. De deur staat altijd voor u open en wij waarderen het zeer als u belangstelling toont voor uw kind en het verdere schoolgebeuren. De oudergeleding van de MR KC de Vuursteen heeft een groep ‘sparringouders’ in het leven geroepen om een breed draagvlak van ouders te creëren.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten houden de MR leden oog op alles wat er in school gebeurt. Dat wil zeggen, alle dingen die te maken hebben met het beleid van de school. Dat kan zijn: hoe er gymles wordt gegeven, hoe de klassen ingedeeld worden, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, het luizenprotocol, het beleid pauzehap en ga zo maar door.

Er is een wet (WMS) die regelt op welke gebieden de MR moet instemmen met een besluit van school, voordat het uitgevoerd mag worden. Op andere gebieden heeft de MR adviesrecht. De MR staat ervoor dat de kwaliteit van onze school steeds verder verbetert en dat het dus een leuke en goede school is en blijft voor alle kinderen.

Door de leden van de MR aan te spreken, kunt  u ook punten naar voren brengen die in de MR worden besproken.

Het onderwijsteam obs Oosterveldschool en Kindcentrum de Vuursteen werken binnen de leerkrachtenteams met elkaar samen. Ook de MR-en van beide scholen werken samen binnen MR-OT Oosterveldschool- KC de Vuursteen om de medezeggenschap samen vorm te geven en op die manier bij de te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De directeur overlegt met de MR over schoolse zaken conform het vastgestelde reglement. Advies- en instemmingsrecht van MR zullen daarbij gerespecteerd worden. De MR komt ongeveer 10  keer per jaar bij elkaar. Rooster van aftreden, de leden van de MR treden af aan de hand van een vast rooster. Als er een vacature is in de oudergeleding, worden er verkiezingen gehouden. Iedere ouder van de Oosterveldschool kan zich verkiesbaar stellen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een bovenschools overlegorgaan, waarin alle onderwijsteams binnen stichting Talent Westerveld vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Stichting Talent Westerveld, www.talentwesterveld.nl.

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Stichting ouderraad Kindcentrum de Vuursteen). De ouderraad staat het team bij tijdens allerlei activiteiten en vieringen. Dankzij de hulp van de ouderraad en de hulp van andere ouders kunnen er veel leuke en leerzame activiteiten georganiseerd worden. Jaarlijks wordt er een zakelijke ouderavond gehouden waar, indien nodig, nieuwe leden worden gekozen en de financiën worden besproken.

Leerlingenraad (LR)

Van de groepen 4 t/m 8 zijn kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met juf Josine over onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden rondom school en onderwijs.