'Ouderparticipatie'

Leden OR

Marion van de Rotten

Rob Westenbrink ouder, voorzitter
Nynke de Lange ouder, secretaris
Klaas Lok ouder, penningmeester
Annemarie Luk ouder, oud papiercoordinator
Josien de Boer ouder
Franciska Wolf ouder
Marije Pit ouder namens Kaka
Bert Remmelts leerkracht
Stefanie de Nekker leerkracht
Marion van de Rotten coordinator KaKa