'Welbevinden en betrokkenheid'

Visie onderwijsteam KC de Vuursteen en obs Oosterveldschool

In de samenleving van morgen zullen omgaan met gevoelens, leren keuzen te maken, informatie verzamelen en selecteren wellicht de belangrijkste vaardigheden zijn om overeind te blijven. Dit betekent dat het in het onderwijs niet alleen gaat om het aanleren van kennis en het verkrijgen van een lerend vermogen, maar ook om het verwerven van een positief gevoel van zelfwaarde. In een maatschappij waarin kennis steeds vernieuwd, is de kunst om lekker in je vel te blijven zitten en je voortdurend nieuwe kennis eigen te maken van groot belang.

Wanneer we dit betrekken op ons onderwijsteam betekent goed onderwijs voor ons: onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen. De leerkrachten houden daarbij rekening met de belevingswereld van de kinderen.

Natuurlijk kunnen we het bovenstaande als onderwijsteam niet alleen, daar hebben we ouders bij nodig. Wij vinden samenwerking met ouders heel belangrijk om het welbevinden en de betrokkenheid van het kind vorm te geven. We willen ouders als partner in het onderwijs betrekken. Dit partnerschap is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en het gedeelde belang, namelijk het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
Ouders en leerkrachten werken samen en beseffen dat onderwijs en opvoeding een gezamenlijke taak en verantwoording is. Zij wisselen belangrijke informatie uit vanuit eigen deskundigheid. Ouders weten per slot van rekening het meest over het karakter en kwaliteiten van hun eigen kind.

Twee kenmerken van grote waarde voor de ontwikkeling van een kind zijn: betrokkenheid en welbevinden. Zij geven antwoord op de vraag hoe een kind zich ontwikkelt of dingen leert. We zijn pas echt tevreden over een activiteit als we erin slagen een hoge betrokkenheid te realiseren, want in betrokken activiteit geven kinderen (en ook volwassenen) het beste van zichzelf. Als die hoge mate van betrokkenheid er is, vindt er leren plaats. Dit komt ten goede aan de competentieontwikkeling en het welbevinden van het kind.
We houden bij het beoordelen rekening met de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Bij het observeren van de ontwikkeling staat de volgende vraag centraal: ‘Is dit kind nog in ontwikkeling?’. Door hier naar te kijken worden ook hoogbegaafde kinderen gesignaleerd, die anders minder snel zouden opvallen, omdat hun resultaten op de verschillende toetsen toch wel voldoende zijn. De mate van welbevinden van kinderen geeft aan hoe zij het maken op het emotionele vlak. Kinderen (en volwassenen) die zich ‘welbevinden’, voelen zich ‘als een vis in het water’, zijn emotioneel gezond, hebben zelfvertrouwen, durven zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen.
In ons onderwijsteam realiseren we betrokkenheid en welbevinden door bewust aandacht te geven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin.

Creativiteit

In ons onderwijsteam zijn wij ervan overtuigd dat het ontwikkelen van creativiteit belangrijk is. Creativiteit in de zin van vindingrijkheid en probleemoplossend vermogen. Creativiteit van ons denken en doen. Dat vraagt om verbeeldingskracht van kinderen, maar ook van leerkrachten. Wij streven ernaar kinderen de ruimte te geven om nieuwe dingen te ontdekken, uit te proberen en eigen oplossingen aan te dragen. Daarbij maken we onder andere gebruik van technologische middelen.
Iedereen heeft creatief vermogen in zich. Het is onze taak dit vermogen aan te wakkeren en te ontwikkelen. Vaak komen creatieve ideeën of oplossingen tot stand door samen te werken. Door op elkaars ideeën voort te bouwen. Daarom neemt leren samenwerken ook een belangrijke plaats in, in ons onderwijs. Samen kom je verder!

Talentontwikkeling

Het onderwijsteam gaat er vanuit dat ieder kind talenten, interesses en capaciteiten heeft. Talentontwikkeling is een manier om in positieve zin naar de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen te kijken. Dit doen we door vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling, intelligenties, talenten en eigenschappen van kinderen te kijken.
De leerkrachten motiveren, prikkelen de nieuwsgierigheid en bieden ruimte aan onderzoekend leren van kinderen. In de samenwerking tussen kinderen en leerkrachten worden talenten van de kinderen ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld. Dit verhoogt het zelfvertrouwen. Als kinderen zelf weten welke talenten zij hebben, helpt hen dit om zichzelf beter te waarderen en elkaar onderling te accepteren.

Ondernemingszin

Het onderwijsteam is er van overtuigd dat ieder kind een zekere mate van ondernemingszin in zich heeft. Ondernemingszin is het vermogen om eigen ideeën uit te voeren. Door kinderen de ruimte te geven voor eigen initiatieven wordt hun creatieve denken aangesproken. Een ondernemend kind kan anderen inspireren en overtuigen mee te doen. Ondernemingszin doet een beroep op de sociale vaardigheden, zelfsturing, intellectueel vermogen en communicatieve vaardigheden van een kind. Met ondernemingszin sluiten we aan op de talent- en creativiteitsontwikkeling van kinderen.