'Leren met elkaar'

 Schoolplan

Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is een wettelijk verplicht document en een bekostigingsvoorwaarde.

Het schoolplan 2019-2023 is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 2 belangrijke vragen:

  • Waar staan we nu als school (positiebepaling)?
  • Waar willen we naartoe met onze school (schoolontwikkeling)?

Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn.

De functie van ons schoolplan is meerledig:

  • Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)
  • Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)
  • Ondernemingsplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)
  • Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg)

Vaststelling en instemming

Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door het bevoegd gezag, met instemming van de medezeggenschapsraad.

Schoolplan 2019-2023

Schoolplan KC de Vuursteen 2019-2023